Grundlag for skolen

Billedskolen på Horsens Kunstmuseum er udsprunget af "Projekt Billedskole", under Det Regionale Kulturforsøg i Vejle Amt, 1998-2000.

Skolen har faste lokaler på Horsens Kunstmuseum, og hører under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Horsens Kommune.

Model

Billedskolen er placeret på Horsens Kunstmuseum, og undervisningen sker i stort omfang med udgangspunkt i museets samling. Samlinger danner afsæt både til praktiske og teoretiske forløb.

Museet samling virker som et vindue ud imod den professionelle kunst i ind- og udland, og vi kan i forhold dertil bidrage til børns og unges selvstændige meningsdannelse om billedkunst.

Billedskolen på Horsens Kunstmuseum, er en flerstrenget model med fritidshold, samt tilbud til børneinstitutioner og folkeskoler. Alle tilbud har overordnet som mål, at understøtte børn og unges omgang med kreativitet og kunst. Derudover drives kursusvirksomhed rettet mod pædagoger og folkeskolelærere.

Kunstnerisk og pædagogisk grundlag

Billedskolen arbejder med det udgangspunkt, at børn og unge har hvad vi kalder et "Tabt billedsprog":

Børn besidder i 3-4 års alderen et komplet, abstrakt og undersøgende Billedsprog.

Dette sprog går imidlertid tabt, bl.a. grundet ydre påvirkninger, og bliver erstattet af den mere traditionelle børnetegning, hvor det fortællende er højt prioriteret.

Begge disse sprog er dog nødvendige sprog, og bør kunne eksisterer side om side.

Ud fra dette tabte billedsprog kan vi forholdsvis nemt bibringe eleverne en selvstændig kunstnerisk udtryksform. En form der ikke nødvendigvis forbliver et abstrakt udtryk, men det er et godt udgangspunkt til senere udvikling af et mere teknisk krævende billedsprog.

Læs mere om det tabte billedsprog i vores jubilæumsfolder: En Billedskole i tiden.

 

Jannik Broz

Billedskoleleder